Sütik (cookie) kezelése

COOKIE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Cookie-k (websütik) használata a https://www.gyorikonyvtar.hu

weboldalon

A tájékoztató célja a https://www.gyorikonyvtar.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatójának (a továbbiakban: Felhasználó) informálása arról, hogy Adatkezelő honlapja milyen cookie-kat alkalmaz.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Dr. Kovács Pár Könyvtár és Közösségi Tér

Képviseli: Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató

Levelezési cím: 9023 Győr, Herman Ottó utca 22.

Honlap: www.gyorikonyvtar.hu

E-mail: info@gyorikonyvtar.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő

dr. E. Simon Katalin Ráhel (Cím: 9021 Győr, Városház tér 1., E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu)

3. A cookie-k alkalmazásának általános célja

A cookie (websüti, továbbiakban: cookie, süti) a böngészőprogramok által a Honlap megbízásából tárolt adatcsomag. A sütiket maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó számítógépén vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Többek között információt tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, a Felhasználó esetleges egyéni beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön. A tárolt adatok révén a Felhasználónak megfelelő beállítású lap töltődik be.

4. A cookie-k típusai

1. Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a Felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik. Ezek elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez. 

2. Funkcionális cookie: ezek a cookie-k szintén nélkülözhetetlenek a Honlap megfelelő működése és biztonsága szempontjából, és nem tilthatók le. Lehet, hogy olyan elemeket is magukban foglalnak, mint a Felhasználó hozzájárulási beállításai vagy olyan kiszolgálói cookie-k, amelyek kifejezetten a Honlap folyamatos üzemelését és megfelelő működését szolgálják.

3. Használatot támogató, kényelmi cookie: ezek a cookie-k az a célt szolgálják, hogy következő látogatás alkalmával ne kelljen újra elfogadni a cookie tájékoztatót, vagy beállítani, milyen rendezési elv szerint lehessen megtekinteni az oldal tartalmait. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül a honlap kevésbé gördülékenyen, de működhet. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem rögzítenek, kizárólag egy azonosítószám kerül tárolásra, melyből az oldal értesül, hogy a cookie tájékoztató korábban már elfogadásra került. A kényelmi cookie-t a kliens gép böngészője tárolja meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Felhasználó meglátogatja a Honlapot.

5. Az adatkezelés és a cookie-k használatának jogalapja

A szükséges, munkamenet és funkcionális cookie-k esetén a sütik használata közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, figyelemmel a GDPR 6. cikk e) pontjára, továbbá az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 5. §-ára, az ezen törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, illetve a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet 3. számú melléklete szerinti elvárásokra.

6. A sütik működése:

A Honlap megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, a Felhasználó által a honlapon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak és az azokon eltöltött idő.

A weboldal üzemeltetője nem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. 

7. A Honlap által használt cookie-k, a cookie-k alkalmazásának, illetve az adatkezelés célja és időtartama:

7.1. Az alkalmazás és adatkezelés célja: a Honlap megfelelő működésének biztosítása (munkamenet és funkcionális cookie-k esetén), az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint. 

Az elhelyező a Honlap.

7.2. A használt cookie-k, és azokra vonatkozó részletes információk jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében találhatók. 

7.3. A jelenlegi modern böngészők engedélyezik a cookie-k beállításainak módosítását. Egyes böngészők alapértelmezettként elfogadják a cookie-kat, de ez a beállítás módosítható, hogy a jövőben a Felhasználó megakadályozza az alapértelmezett, automatikus elfogadást. Átállás esetén a böngésző minden esetben felajánlja a cookie-k beállításának választási lehetőségét. 

8. Biztonság

A Felhasználó a cookie-k elfogadásával is teljesen biztonságosan használhatja a Honlap szolgáltatásait. Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik a Honlap biztonságos használatáról, védi többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.

9. Adattovábbítás

A cookie-k működtetése révén Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít.

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezeléssel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

11. A Felhasználót megillető jogok

a) Hozzájárulás visszavonása: A Felhasználó jogosult arra, hogy a kényelmi sütik alkalmazásához adott hozzájárulását – a sütik működése által lehetővé tett keretek között - bármikor visszavonja, a beállítások módosítása révén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt működő cookie-k jogszerű alkalmazását.

b) Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatát.

Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Felhasználót legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.

c) Felhasználó az adatkezelés természeténél fogva személyes adata helyesbítését (módosítását), kiegészítését, törlését és az adatkezelés korlátozását nem kérheti, és nem is tiltakozhat az adatkezelés ellen.

d) Jogorvoslathoz való jog: 

Panasztételhez való jog: amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391-1400, honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben a Felhasználó megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerinti jogait, akkor pert indíthat, melynek során a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

Jelen tájékoztató kiadásának időpontja: 2024. február 12.

1. sz. melléklet

Cookie neve Cookie működtetésének célja, egyben annak funkciója Cookie típusa Cookie működésének időtartama
1.gif

A webhelyhez vezető munkamenetek számának számlálására szolgál, amelyek a CMP-termékek szállításának optimalizálásához szükségesek. 

(működéshez szükséges süti)

funkcionális munkamenet végéig
CookieConsent

Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez.

(működéshez szükséges süti)

funkcionális 1 év
CMSSESSID#

Megőrzi a felhasználói állapotokat az oldalkérések között.

(működéshez szükséges süti)

munkamenet munkamenet végéig
uw-icon-locales

A webhely kisegítő lehetőségek widgetjének beállításainak megtartására szolgál. Ez segít az
embereknek pl. látássérültek a webhelyen való megfelelő navigáláshoz.
(működéshez szükséges süti)

funkcionális 90 nap