34
Tschürtz Nándor: A soproni evangélikus temetők története és síremlékei
Vargáné Blága Borbála ajánlata

tschurtz-nandor-a-soproni-evangelikus-temetok-tortenete-es-siremlekei

A soproni evangélikus gyülekezet temetőinek történetét, számos régi történelmi síremlékét, szépen gondozott sírjait mutatja be ez a képekkel gazdagon illusztrált kiadvány.

Néhai Csipkés Kálmán tanár forrásanyagát levéltári dokumentumokkal és fotókkal kiegészítve Tschürtz Nándor fényképészmester jelentette meg ezt a könyvet, amely a temetők históriáján, a soproni sírkövek „kőbe vésett vallomásain” keresztül tükrözi a soproni evangélikus közösség sorsát, történelmét.

A katolikusokkal közösen használt, első temetőjüket 1674-ben el kellett hagynia az evangélikusoknak. Új sírkert létesítésére a mai Líceum mögötti területen nyílt számukra lehetőség. Az ide helyezett elhunytak között sok jómódú soproni és Ausztriából a hitük miatt Sopronba letelepedett előkelő polgár volt, akik számára míves kripták készültek, s rajtuk részletes feliratok emlékeztek meg városi, megyei hivatalukról. Ezek a díszes síremlékek a halottak nyughelyének 1886. novemberi felszámolása után a városi múzeum udvarára kerültek. Az új, Balfi úti sírkert megnyitását követő évben a jómódú Lenck család megvásárolta a terület egy részét, és 1887-ben létesített itt egy nagyon szép mauzóleumot. Húsz év múlva épült meg a ma is használt ravatalozó kápolna, 1906. november 1-jén avatta fel Gyurátz Ferenc püspök. A Krisztus mennybemenetelét ábrázoló szép oltárképet Hauser Károly ny. főreál-iskolai tanár készítette. A második világháború soproni áldozatainak síremléke mellett található az újonnan létesített kolumbárium is, számos urnával. Az evangélikusok temetkezési helye 1997-től egyúttal a város új köztemetője is lett.

Az itt található épületeket, kőfaragók, művészek keze nyomát megörökítő sírhelyeket többségében Tschürtz Nándor fényképész mester, illetve részben Adorján Attila fotográfus képei mutatják be, s emellett az érdeklődők a kiadványból megismerhetik történetüket, a síremlékek pontos leírását, a rajtuk levő feliratokat, azok értelmezését is.

A könyv borítóján az ún. Gálffy-kripta látható, amely „Predigergruft-Pfarrergruft” (Prédikátor kriptája-Pásztor kriptája) néven is ismert. Az elnevezés onnan ered, hogy nemcsak a régi magyar nemesi család és számos lelkész temetkezési helyéül szolgált, hanem szószékként is használták az elhunytak végső nyugalomba helyezése alkalmával elmondott igehirdetések során.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.12.13