„Nogáll Károly” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
(Új oldal, tartalma: „Győr, 1820. június 24. – Nagy¬várad, 1899. július 19. r. k. püspök, egy-házi író. – Szülők: N. Mátyás, Hoffmann Teréz. Bátyja N. Károly püspök. –…”)
 
1. sor: 1. sor:
Győr, 1820. június 24. – Nagy¬várad, 1899. július 19.
+
Győr, 1816. április 19. – Győr, 1896. július 2: r. k. pap, püspök. – Szülők: N. Má¬tyás, Hoffmann Teréz. Testvére: N. János. – Hit¬tudományi tanulmány¬it a budapesti Kir. Ma¬gyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte 1836–40¬ben, 1840. július 20¬án szentelték pappá. Egy¬házmegyei irodista Győrött, Deáky Zsig¬mond segédpüspök titkára 1841–43¬ben, rö¬vid ideig gr. Pálffy Ferenc nevelője. Kör¬nyén plébános 1844–58¬ban. A győri kissze¬minárium igazgatója 1858–67¬ben, a szent¬írástudományok tanára a hittudományi fő¬iskolán 1857–65¬ben. Győri székesegyházi tb. kanonok 1860¬tól, kanonok 1864¬től. Püspöki helynök és pápóci prépost 1878¬tól, ozerói választott püspök 1879¬től. Utol¬só lakhely: Káptalandomb 5. – M.: Emlék-könyv. Pázmándi Horváth Endre születése százados évfordulati ünnepélyének emlé¬kére. Győr, 1879. (Ki. T.) MS 1891. p. 469. – EMLÉKKÖNYV p. 147. – Vasárnapi Újság 1896. 28. sz. – SZINNYEI – GYSZT p. 480. – HA Győr
 
 
r. k. püspök, egy-házi író. – Szülők: N. Mátyás, Hoffmann Teréz. Bátyja N. Károly püspök. – Közép¬iskolai tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek¬rend Győri Főgimnáziumában vé¬gezte. Ezt követően Nagyszombatban böl¬cseletet, Pesten teológiát tanult. 1843¬ban szentelték pappá, ugyanekkor a Religio és Nevelés belső munkatársa. 1845¬ben a pesti Központi Szeminárium lelki igazgatója, majd 1852¬ig hitszónok és a pesti Kir. Ma¬gyar Tudományegyetem bölcseleti karának hittantanára volt. 1851–52¬ben Krotky Jó¬zseffel szerkesztette a Der Katholische Christ c. német nyelvű hetilapot. Részt vett a Szent István Társulat megalapításában és munkájában. 1853¬tól a bécsi Augus¬tineum lelki igazgatója, és az uralkodó ud¬vari káplánja volt. 1857¬ben nagyváradi kanonok, 1858¬ban egyházmegyei tanfel¬ügyelő, 1863¬ban címzetes apát, 1873¬ban főesperes, 1874¬ben őrkanonok, 1878¬ban pápai prelátus, 1879¬ben ozerói címzetes püspök, 1880¬ban pergamói felszentelt püspök. Alapítója és támogatója a nagy¬váradi Szent Vince Intézetnek. A Lipót¬rend lovagja kitüntetésben részesült. – Mű¬veit ismerteti: GULYÁS, PETRIK, SZINY¬NYEI. (T. L.) GYK 1861. október 3. p. 315., 1874. április 26. p. 139., 1879. március 20. p. 3., 1880. március 18. p. 1., 3. – MVV p. 197. – Vucskics Gyula: Nogáll János életrajza és intézetének története. Nagy¬várad, 1918. – SZIKLAY p. 150. – MÉL
 

A lap 2014. május 22., 15:25-kori változata

Győr, 1816. április 19. – Győr, 1896. július 2: r. k. pap, püspök. – Szülők: N. Má¬tyás, Hoffmann Teréz. Testvére: N. János. – Hit¬tudományi tanulmány¬it a budapesti Kir. Ma¬gyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte 1836–40¬ben, 1840. július 20¬án szentelték pappá. Egy¬házmegyei irodista Győrött, Deáky Zsig¬mond segédpüspök titkára 1841–43¬ben, rö¬vid ideig gr. Pálffy Ferenc nevelője. Kör¬nyén plébános 1844–58¬ban. A győri kissze¬minárium igazgatója 1858–67¬ben, a szent¬írástudományok tanára a hittudományi fő¬iskolán 1857–65¬ben. Győri székesegyházi tb. kanonok 1860¬tól, kanonok 1864¬től. Püspöki helynök és pápóci prépost 1878¬tól, ozerói választott püspök 1879¬től. Utol¬só lakhely: Káptalandomb 5. – M.: Emlék-könyv. Pázmándi Horváth Endre születése százados évfordulati ünnepélyének emlé¬kére. Győr, 1879. (Ki. T.) MS 1891. p. 469. – EMLÉKKÖNYV p. 147. – Vasárnapi Újság 1896. 28. sz. – SZINNYEI – GYSZT p. 480. – HA Győr