Németh László

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Jobaháza, 1770. decem­ber 2. – Győr, 1806. május 15.: evangélikus algim­náziumi tanár.

Iskoláit Vadosfán, majd 1780–1790 között Sopronban végezte. 1790-­ben egyik alapítója a Soproni Magyar Tár­saságnak. Göttingeni egyetemi tanulmá­nyai előtt beutazta az országot. Külföldi tar­tózkodása (1791–1793) után 1794­-től ne­velő Batthyány Maximilián grófnál, Ková­csiban. 1796–1806 között a Győri Evangé­likus Iskola tanára, később rektora. Nyom­tatásban megjelent művei közül kettő föld­rajzi, egy történelmi és egy latin nyelvé­szeti kérdésekkel foglalkozott. Sok mun­kája maradt kéziratban. Levelezésben állt Kazinczy Ferenccel, és barátság fűzte Kis János dunántúli evangélikus szuperintendenshez. Tanította Haubner Mátét, aki később Kis Jánost követte a főpásztori székben.

(M. S.)

Mű­veit ismerteti

  • SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

Hrabovszky: Gymnasiologia... Sopron, 1816. p. 133–134. = Evangélikus Gyülekezeti Levéltár. – SZINNYEI – Eöttevényi Nagy Olivér: A Győr szabad királyi városi ágostoni hitvallású evan­gélikus keresztyén egyházközség története. Győr, 1904. p. 170. – Payr Sándor: A nemeskéri ar­tikuláris gyülekezet története. Sopron, 1932. p. 161. – Harangszó 1935. p. 222. – UMIL

Szakirodalmi rövidítések