Zichy Ottó, zichi és vásonkeöi gr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Molnári, 1815. június 21. – Sopron, 1880. június 17.: 48-as honvéd ezredes.

Szülők: gr. Z. Károly, gr. Festetich Julia. Felesége: kereszthszegi és adorjáni Csáky Gabriella. Gyermekei: Károly, Iréne, Irma és Rezső.

Tizenegy év szolgálat után mint főhadnagy lépett ki a hadseregből 1843-ban, és győrszabadhegyi birtokán telepedett le. Kossuth védegyleti mozgalmának győri vezéralakja. 1845 augusztusában élére állt a polgárőrségi kezdeményezéseknek, s a megalakult magyar osztálynak ő lett az őrnagy-parancsnoka. Az 1840-es évek közepén Győrött a nemesi reformellenzék vezére. 1848. március 16-án a pozsonyi népgyűlés állandó választmányának tagja, majd a 2000 fős pozsonyi nemzetőrség parancsnoka. Június végén a minisztérium őt állította a győri nemzetőrök élére. A schwechati csata után bevonult a komáromi várat védő reguláris csapatokhoz. 1848 decemberében dandárparancsnoknak nevezték ki. A kapituláció után egy évre külföldre távozott, majd szabadhegyi birtokán gazdálkodott. 1859-ben egyik megalapítója a Győrvidéki Gazdasági Egyletnek. 1861. március 21-én helyettes első alispánnak választották meg a megyei közgyűlésen. Ugyanez évtől a Honvédsegélyező Egylet elnöke. Élete vége felé Sopronba költözött családjával.

A soproni Szent Mihály-temetőben nyugszik. Győr-Szabadhegyen az ő nevét viseli az az utca, amelyben hajdani kúriája állt.

(T. L.)

Művei

  • Nemzeti őrseregi organisatio. Győr, 1848.

Felhasznált irodalom

GYK 1861. jan. 3. p. 4., jan. 8. p. 5., márc. 31. p. 101., aug. 1. p. 241., 1880. jún. 20. p. 3. – Szinnyei József: Komárom 1848–49-ben. Bp., 1887. p. 469. – PNL – MÉL – Balázs Péter: A forradalom előtt. Zichy Ottó és társai a győri és mosoni megyegyűléseken = Tanulmányok Győr és vidéke történetéből. Győr, 1978. p. 79–95. – GYFBPFI – Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Bp., 1983. p. 341. – „Diszharmónia a vakság”. Bp., 1988. p. 315. Tóth László: Az alkotmányos liberalizmus belső vívódása és tagolódása a kiegyezés előtti Győr megyében. 1861–67. = Arrabona 24–25. köt. Győr, 1988. p. 238., 245. – Molnár András: Nemzeti őrsereg felállításának terve 1843-ból = Hadtörténeti Közlemények 1998/4. p. 732–741. – Szinnyei József honvédfőhadnagy 1848–49-i naplójából = id. Szinnyei József: Id. Szinnyei József komáromi históriái. Tatabánya, 1997. p. 98., 101., 102., 104., 106.

Szakirodalmi rövidítések