Székhelyi Majláth Antal

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kereskény, 1739. június 9. – Győr, 1804. december 22.: római katolikus pap, tanár.

Alsóbb tanulmányait Esztergomban és Nagyszombatban végezte. 1755. október 18-án lépett a jezsuita rendbe. Bécsben novícius, felsőbb tanulmányait Judenburgban kezdte meg. Pozsonyban grammatikát, Győrött retorikát, Nagyszombatban teológiát hallgatott. Pappá szentelése után Pozsonyban a retorika, Nagyszombatban az erkölcstan és egyházszónoklat tanára. A rend 1773-ban történt feloszlatása után a győri egyházmegyébe került. A győri akadémián a hittudományi karon az erkölcstan és egyházszónoklat tanára 1773–84-ben, az akadémia igazgatója 1783 –84-ben. Győri székesegyházi kanonok 1778–1804-ben, a Szent Benedekről nevezett borcki címzetes apát 1778-tól. A Győri Püspöki Nagyobb Papnevelő Intézet rektora 1779–80-ban, a domus presbiteralis igazgatója 1786–89-ben. Fengler József győri püspök oldalkanonokja 1788-ban, pápóci prépost 1790-ben.

(Ki. T.)

Művei

MKL, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

Stoeger, Joannis: Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu. Bécs, 1856. 1. köt. p. 214. – SZINNYEI – GYSZT p. 468. – GYPT p. 116., 148., 264.

Szakirodalmi rövidítések