Szakirodalmi rövidítések

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
(Rövidítések szócikkből átirányítva)

1956 1956 kézikönyve (Bp., 1956-os Intézet, 1996)

BGKSZ 100 éves a Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola: 1897–1997 (Gyõr, Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola, 1997)

BRZL Brockhaus Riemann zenei lexikon (Bp., Zenemûkiadó, 1983-1985)

C Gyõr Szabad Királyi Város címtára

CSK Családi közlés

CSV Pálffy Géza: A császárváros védelmében (Gyõr, Gyõr-Moson-Sopron Megye Levéltára, 1999)

DEET Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története (Sopron, Székely Nyomda, 1924)

DGYK Szabady Béla: Draskovich György gyõri kanonokjai (Gyõr, Gyõregyházmegyei Alap Nyomdája, 1938)

DH Dunántúli Hírlap

DISZ Dr. Horváth Sándor Domonkos: Gyõr város díszpolgárai = Gyõr. (Bp., Ceba, 2002). p. 221.

ÉBER-GOMBOSI Éber László – Gombosi György: Mûvészeti lexikon (Bp., Gyõzõ, 1935)

EE Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek (Sopron, Romwater A., 1910)

EEGYK Orbánné dr. Horváth Márta: Emlékmûvek, emléktáblák gyõri kislexikona (Gyõr, Gyõr Városi Könyvtár, 2001)

EÉSZB Sólymos Szilveszter: Ezer év száz bencése (Pannonhalma, Pannonhalmi Bencés Fõapátság, 1998)

EICS Zellinger Alajos: Egyházi írók csarnoka (Nagyszombat, Szerzõ, 1893)

ÉMA Évek, mûvek, alkotók: Ybl Miklós-díjasok és mûveik, 1953-1994 (Bp., Építésügyi Tájékoztatási Központ, 1995)

EMIL Mérõ Ferenc: Emigrációs magyar irodalom lexikona (Köln – Detroit – Wien, Amerikai Magyar Kiadó, 1996)

EMLÉKKÖNYV Emlékkönyv Zalka János ev. gyõri megyés püspök püspökké történt fölszentelésének és püspöki széke elfoglalásának huszonötödik évfordulója alkalmából (Bp., Franklin, 1892)

ERMK Elektronikus régi magyar könyvtár (Bp., Országos Széchényi Könyvtár – Akadémiai Kiadó – Arcanum, 2001)

EUM Balogh Margit – Gergely Jenõ: Egyházak az újkori Magyarországon, 1790–1992 (Bp., História – Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, 1996.)

FEJEK Palatinus József – Halász Imre: Gyõr szabad királyi városi és Gyõr-Moson- Pozsony k. e. e. megyei Fejek (Gyõr, Pohárnik, 1931)

FGYVÁN A fasizmus Gyõr és városkörnyéki áldozatainak névsora 1944-1945 (Gyõr, Városi Levéltár, 1995)

GUDENUS Gudenus János József: A magyarországi fõnemesség XX. századi genealógiája (Bp., Natura, 1990–1999)

GULYÁS Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái (Bp., Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 1990–2001)

GY1956 Gyõr, 1956: dokumentumgyûjtemény (Gyõr, Városi Levéltár, 1996)

GYETK Erõss István: A gyõri egyházmegye története a középkorban (gépirat)

GYF Nagy István: A gyõri fotográfia 150 éve (Gyõr, Pro-Press Bt., 1994)

GYFBPFI Balázs Péter: Gyõr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején (Bp., Akadémiai Kiadó, 1980)

GYH Gyõri Hírlap

GYIHT Domán István: A gyõri izraelita hitközség története 1930–1947 (Bp., Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1979)

GYISB Gyõr-Moson-Sopron megye idõszaki sajtójának bibliográfiája: 1779–1995. Szerk. dr. Horváth József. (Gyõr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 2000.)

GYK Gyõri Közlöny

GYKFT Acsay Ferenc: A Gyõri Katholikus Fõgimnázium története (Gyõr, Gyõregyházmegyei Alap Nyomdája, 1901)

GYKJÉ250É A gyõri kórház jubileumi évkönyve a 250. évfordulóra, 1749–1990 (Gyõr, Petz Aladár Megyei Kórház, 1998)

GYKTAT Németh Ambrus: A gyõri kir. Tudomány-Akadémia története (Gyõr, Gyõregyházmegye Könyvsajtója, 1898–1904)

GYKVÉM Bedy Vince: Gyõr katolikus vallásos életének múltja (Gyõr, Gyõregyházmegyei Alap Nyomdája, 1939)

GYM Gyõri Munkás

GYMKÁFM Lasz Samu: A gyõri magyar királyi állami Fõreáliskola monográfiája (Gyõr, Gross Testvérek,.1895)

GYMVEL Gyõr megye és város egyetemes leírása (Gyõr, Franklin, 1874)

GYNH Gyõri Nemzeti Hírlap

GYÖ1 N. Mészáros Júlia: Gyõri ötvösség 1523–1700 (Gyõr, Városi Mûvészeti Múzeum, 1998)

GYÖ2 Grotte András – N. Mészáros Júlia: A gyõri ötvösség 1700–1800 (Gyõr, Városi Mûvészeti Múzeum, 2001)

GYÖ3 Grotte András: Gyõri ötvösség 1800–1871 (Gyõr, Városi Mûvészeti Múzeum, 2002–2003)

GYÕR Gyõr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelõre egyesített vármegyék és Gyõr törvényhatósági jogú szabad királyi város részletes ismertetõje és monográfiája az 1929–1930 évekre (Bp., Bethlen Gábor Irodai és Nyomdai Rt., 1929)

GYPT Bedy Vince: A gyõregyházmegyei papnevelés története (Gyõr, Gyõregyházmegyei Alap Nyomdája, 1937)

GYRET Pataky László: A gyõri református egyház története. (Gyõr, Gyõri Református Egyházközség,1985)

GYSME1956F Gyõr-Sopron megyeiek emlékeznek az 1956-os forradalomra (Bp., Zrínyi, 1991)

GYSMFHÉ Gyõr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyûjteménye (Gyõr, Magyar Szocialista Munkáspárt Gyõr-Sopron megyei Bizottsága, 1975)

GYSZ Gyõri Szemle

GYSZA Gyõri színházi adattár 1945–1989 (Gyõr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 1989)

GYSZKVKJ Gyõr szabad királyi város közgyûlési jegyzõkönyve (Gyõr, Városi Levéltár)

GYSZKVPI Gyõr szabad királyi város polgármesteri iratok (Gyõr, Városi Levéltár)

GYSZKVSZKMJ Petz Aladár: Gyõr Szab. Kir. Város Szentháromság Közkórházának múltja és jelene 1749-1928 (Gyõr, Gyõregyházmegyei Alap Nyomdája, 1929)

GYSZT Bedy Vince: A gyõri székeskáptalan története (Gyõr, Gyõregyházmegyei Alap Nyomdája, 1938)

GYT Gyõri Tanulmányok

GYTKN Gyõr története a kezdetektõl napjainkig (Gyõr, Városi Levéltár, 1997)

GYU Gyõri Újság

GYUT Tomaj Ferenc: Gyõr utcái és terei = Arrabona 9. köt. 1967. p. 325–366.)

GYÜKT Dr. Horváth Sándor Domonkos – Tuba László: A Gyõri Ügyvédi Kamara története 1875–2000 (Gyõr, Gyõr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara, 2000)

GYVM Lónyai Sándor: Gyõr és vidékének munkásmozgalma, 1900–1918 (Gyõr, Magyar Szocialista Munkáspárt Gyõr-Sopron megyei Bizottsága, 1982)

GYVT Borbíró Virgil – Valló István: Gyõr városépítéstörténete (Bp. , Akadémia Kiadó, 1956)

GYVZÉ Petz Lajos: Gyõr város zenei élete 1497–1926 (Gyõr, Gyõri Ének- és Zeneegylet, 1930)

GYWPVGT Ifj. Gárdonyi Géza – Kölkedi István – Kiss Rudolf – Iróffy Kázmér: A gyõri Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár története (Gyõr, Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár, 1956)

GYZ Bárdos Kornél: Gyõr zenéje a 17–18. században (Bp., Akadémiai Kiadó, 1980)

HA Halálozási anyakönyvek

HE Hét esztendõ: a gyõri Kisfaludy Irodalmi Kör negyedik évkönyve: 1934–1940 (Gyõr, Gyõregyházmegyei Alap Nyomdája, 1946)

HI Gyõr Szabad Királyi Város Hivatalos Értesítõje

IT Illetõségi törzslap (Gyõr, Városi Levéltár)

IÚ Tonelli Sándor: Ipari újjászületésünk (Bp., Forum Hungaricum, 1948)

JENEI–KOPPÁNY Jenei Ferenc – Koppány Tibor: Gyõr (Bp., Képzõmûvészeti Alap, 1964)

K Kisalföld

KDÁDA Kossuth-díjasok és Állami-díjasok almanachja, 1948–1985 (Bp., Akadémiai Kiadó, 1988)

KEMPELENCDROM Kempelen Béla: Magyar nemes családok (Bp., Arcanum, 2001)

KIKNT Bászel Ernõ – Kemény József: A Kisfaludy Irodalmi Kör negyedszázados története: 1908–1933 (Gyõr, Kisfaludy Irodalmi Kör, 1933)

KK50GTE Ki kicsoda az 50 éves Gépipari Tudományos Egyesületben? (Miskolc, Gépipari Tudományos Egyesület, 1999)

KMKA Keresztény Magyar Közéleti Almanach (Bp., Pátria, 1940)

KLK Bóna Gábor: Kossuth Lajos kapitányai (Bp., Zrínyi, 1988)

KML Salamon Nándor: Kisalföldi mûvészek lexikona (Gyõr, Kisalföldi Mûvészetért Alapítvány, 1998)

MATÉ Magyar agrártörténeti életrajzok (Bp., Magyar Mezõgazdasági Múzeum, 1987–1989)

MCS Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal (Bp., Helikon, 1987)

MEIL Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona (Bp., Argumentum – Petõfi Irodalmi Múzeum – Kortárs Irodalmi Központ, 2000)

MÉL Magyar életrajzi lexikon (Bp., Akadémiai Kiadó, 1967–1994)

MÉPL Modern építészeti lexikon (Bp., Mûszaki Könyvkiadó, 1978)

MFGA Seregélyi György: Magyar festõk és grafikusok adattára (Szeged, Magánkiadás, 1988)

MH Magyar Hírlap

MIL Magyar irodalmi lexikon (Bp., Akadémiai Kiadó, 1963–1965)

MK Magyar Könyvészet 1921–1976 (Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 1963–1981)

MKL Magyar katolikus lexikon (Bp., Szent István Társulat, 1993–2003)

MKO Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1992 (Bp., Akadémiai Kiadó, 1992)

ML Mûvészeti lexikon (Bp., Akadémiai Kiadó, 1965–1968)

MN Magyar Nemzet

MNBK Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek (Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 1976–2003)

MNL Magyar nagylexikon (Bp., Akadémiai Kiadó, Magyar Nagylexikon, 1993–2003)

MNT A magyar nemzet története (Bp., Athenaeum, 1895–1898)

MOA Magyar Országgyûlési Almanach (http://www.ogyk.hu)

MOK Magyarország és a külföld. V. évfolyam, 1. szám. 1901. január 20.

MPETL Zoványi Jenõ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon (Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóirodája, 1977)

MPL2 Magyar Politikai Lexikon 1914–1929 (Bp., Europa Irodalmi és Nyomdai Rt., 1929)

MS Magyar Sion

MSZL Magyar színházmûvészeti lexikon (Bp., Akadémiai Kiadó, 1994)

MTAT A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–1973 (Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1975)

MT A magyar társadalom lexikonja (Bp., Magyar Társadalom Lexikonja Kiadóvállalat, 1932)


MTL Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig (Bp., Better - Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége – Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár, 1997)

MTTT Magyarok a természettudomány és a technika történetében (Bp., Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár, 1992)

MVV Magyarország vármegyéi és városai: Gyõr vármegye (Bp., Országos Monográfia Társulat, 1910)

PBRT Erdély László – Sörös Pongrác: A pannonhalmi Szent Benedek-rend története (Bp., Neuwald, 1902–1916)

PEAUCTD Hrabovszky: Presbyterologia Evang. Aug. Conf. Trans Danubiana (Sopron, Evangélikus Gyülekezeti Levéltár, 1816)

PEIL Protestáns Egyházi és Iskolai Lap PETRIK Magyar könyvészet 1712–1920 : Petrik Géza retrospektív bibliográfiája és a pótlások (Bp., Országos Széchényi Könyvtár, Arcanum, 2001)

PF Pannonhalmi fõapátok (Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, 1990)

PIM Petõfi Irodalmi Múzeum – életrajzok adatbázisa (http://www.pim.hu)

PIMD Petõfi Irodalmi Múzeum – diplomások adattára (http://www.pim.hu)

PITÉM Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái (Bp., Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1942)

PNL Pallas nagy lexikona (Bp., Pallas, 1893-1904)

PSZBRN A pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára, 1802–1986. Összeáll. Berkó Pál (Pannonhalma, Szent Benedek-rend, 1987)

RGYH Jenei Ferenc: Régi gyõri házak (Bp., Képzõmûvészeti Alap, 1959)

RNL Révai nagy lexikona (Bp., Révai, 1911–1935)

RUL Révai új lexikona (Szekszárd, Babits Kiadó, 1996–2003)

SDJ Schematizmus Dioecesis Jaurinensis: gyõregyházmegyei almanach (Gyõr, Gyõr-Sopron megyei Nyomda, 1968)

SZA Születési anyakönyvek

SZÁVAY Szávay Gyula: Gyõr: monográfia a város jelenkoráról (Gyõr, Gyõr szabad királyi város Törvényhatósága, 1896)

SZIKLAY Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások (Bp., Dunántúli Közmûvelõdési Egyesület, 1941)

SZINNYEI Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (Bp., Hornyánszky, 1980–1981)

SZKL Színházi kislexikon (Bp., Gondolat, 1969)

SZMÉ Gerle János – Kovács Attila – Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete (Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó – Bonex, 1990)

TIT Település - iskola - társadalom (Gyõr, Magyar Pedagógiai Társaság Gyõr- Moson-Sopron Megyei Tagozata, 1996)

TNY A gyõri köztemetõ számítógépes nyilvántartása

UE Új Ember

UMÉL Új Magyar életrajzi lexikon (Bp., Magyar Könyvklub, 2001–2003)

UMIL Új magyar irodalmi lexikon (Bp., Akadémiai Kiadó, 1994)

VÉL Veszprém megyei életrajzi lexikon (Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzat, 1998)

VGYP Szakál Gyula: Vállalkozó gyõri polgárok. 1870–1940. (Bp., L'Harmattan, 2002.

VGYZST Kemény József: Vázlatok a gyõri zsidóság történetébõl (Gyõr, Gyõri Hírlap Nyomdája, 1930)

ZL Zenei lexikon (Bp., Zenemûkiadó, 1965)