Rómer Flóris Ferenc dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pozsony, 1815. április 12. – Nagyvárad, 1889. március 18.: bencés szerzetes, régész, művészettörténész.

1830-ban belépett a bencés rendbe, 1834-től a pannonhalmi rendi főiskolán teológiát tanult, 1838-ban szentelték pappá, 1839-ben bölcsészdoktorrá avatták. 1838–39-ben tihanyi segédlelkész, 1839-től a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában magyart és latint, a második évtől természetrajzot tanított. Az 1848-as forradalomban nemzetőr, majd a honvédsereg utász altisztje. 1849. november 24-én nyolcévi várfogságra ítélték. Bécs, Olmütz és Josephstadt várbörtönei¬ben raboskodott. Kegyelemmel szabadult 1854-ben. 1855–57-ben Pozsonyban nevelő. 1857–61-ben ismét Győrött főgimnáziumi tanár. Ekkor írta a nevezetes Bakony-monográfiáját. Az MTA levelező tagja lett 1860-ban, 1871-ben rendes taggá választották. 1861-ben Ráth Károllyal megindította Magyarország első történelmi szakfolyóiratát, a Győri Történelmi és Régészeti Füzeteket. Rómer és Ráth voltak a győri központtal megalakult Dunántúli Történetkedvelők Társaságának fő szervezői. 1861-ben világi pap lett, Pestre költözött, ott az MTA kézirattárának vezetője, 1862-től a budai római katolikus főgimnázium igazgatója. 1863-tól a pesti egyetemen az éremtan és régiségtan magántanára, 1866-tól nyilvános rendkívüli tanára, 1868–77-ben nyilvános rendes tanára. 1869–77-ben a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának őre. 1864 és 1873 között szerkesztette az Archaeológiai Közleményeket. Alapító tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak. Királyi tanácsos címet kapott. 1877-től nagyváradi kanonok. Győrött utca és múzeumi kiállítóhely őrzi nevét. 1990. június 2-án a Xántus János Múzeum előtti téren felállították Borsos Miklós 1972-ben faragott vörös márvány szobrának bronz-másolatát.

(T. L.)

Műveit ismerteti

MÉL, SZINY¬NYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

GYK 1861. febr. 24. p. 63., júl. 7. p. 215., okt. 24. p. 339., 1872. jún. 20. p. 231., 1874. júl. 30. p. 251., 1875. szept. 23. p. 2–3., 1877. máj. 20. p. 3. – Fraknói Vilmos: Rómer Flóris emlékezete. Bp., 1891. – Hampel József: Rómer Flóris = Emlékbeszédek. Bp., 1891. – Börzsönyi Arnold: Rómer Flóris. Győr, 1911. – SZIKLAY p. 155–156. – Kanozsay Margit: Rómer Flóris emlékezete. Bp., 1957. – Banner János: Rómer Ferenc Flóris = Arrabona 1. köt. Győr, 1959. p. 7–23. – Csóka J. Lajos: Rómer Flóris életműve = Vigilia 1964. p. 211–217. – Banner János: Emlékezés Rómer Flóris születésének 150. évfordulójára = Műemlékvédelem 1965/3. – PSZBRN p. 71. – Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp. 1999. 3. k. p. 52–53. – EÉSZB p. 234–240. – EEGYK p. 188–327.

Szakirodalmi rövidítések