Paintner Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron, 1753. szeptember 6. – Győr, 1826. szeptember 22.: római katolikus pap, tanár.

1769-ben Trencsénben belépett a jezsuita rendbe. Középiskoláit Leoben-ben és Grazban végezte. 1774/75-ben a kőszegi gimnáziumban tanított. Miután négyéves teológiai tanulmányait a győri akadémián befejezte, 1777-ben pappá szentelték. A rend feloszlatása után győregyházmegyei papként lelkészként, hitszónokként vált ismertté. Grassalkovich herceg fia nevelésével bízta meg. Ez időben a bécsi Theresianumban ismerkedett meg Révai Miklóssal. 1785-től rátóti prépost. Több korabeli folyóiratban tette közzé tudományos, ismeretterjesztő cikkeit. Gyűjtötte és kéziratban ránk hagyta az ausztriai és magyar jezsuiták életrajzát, műveik jegyzékét. Veszprém, Sopron és Varasd megye táblabírája, Veszprém megye árvaházi tanácsának elnöke, győri kanonok, majd nagyprépost és a győri kerület középiskoláinak főigazgatója lett. 1822-től a magyar királyi udvari kancelláriánál referendárius, novi címzetes püspök. A jénai mineralógiai társaság tagja volt. Barátság fűzte Révai Miklóshoz, anyagilag is támogatta. Levelezésük értékes forrás Révai életrajzához.

(F. I.)

Műveit ismerteti

  • PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

Stoeger, Joannis: Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu. Bécs, 1856. 1. köt. p. 249. – Récsey Viktor: Révai Miklós levelei Painter Mihályhoz (kézirat) Bp., 1898. – SZINNYEI – GYSZT p. 20., 471.

Szakirodalmi rövidítések