Németh Andor, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1904. január 11. – ?: földbirtokos, politikus.

Szülők: N. Károly, Rauch Gabriella.

Születéskori lakhely: Andrássy út 60. – Középiskolai tanulmányait a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte. 1922-­ben a bécsi Hochschule für Bodenkultur hallgatója lett, négy évvel később kitüntetéses diplomát szerzett, amely a mérnöki cím viselésére jogosító oklevéllel járt. A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Közgazdaság­tudományi Karán okleveles mezőgazdász oklevelet szerzett, 1928-­tól 1932-­ig a mező­gazdasági tanszéken gyakornok. Közben nyolc félévet elvégzett a tudományegye­tem jogi karán, és az abszolutóriumot is megszerezte. Ezt követően a Magyar Királyi József Műegyetem Közgazdasági Karán, közigazgatási szakon szerzett doktori ok­levelet. 1931-­ben Angliában, 1933-­ban Ke­let-­és Dél-­Afrikában, 1935-­ben az USA-­ban járt tanulmányúton. Német, francia és angol nyelven beszélt. A 2., majd a 3. hu­szárezrednél teljesített katonai szolgála­tot, emléklapos hadnagyként szerelt le. Bir­tokán gazdálkodott. Töltéstava községi bí­rájává választotta. 1938 októberében Győr, Moson és Pozsony vármegyék területére szociális tanácsadónak nevezték ki. A Han­gya­-szövetkezet elnöke, a Győrvidéki Föld­művelők Egyesületének ügyvezető elnöke. Győr, Moson és Pozsony vármegye, továb­bá Győr város törvényhatósági bizottságá­nak, valamint a kisgyűlés tagja. A Győri Nemzeti Hírlap főszerkesztője annak in­dulásától, 1936. október 18-­ától 1937. ok­tóber 1-­jéig.

(H. S. D.)

Felhasznált irodalom

MOA 1939–44. – GYISB p. 269.

Szakirodalmi rövidítések