Matavovszky Béla

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Rimaszombat, 1856. január 11. – Győr, 1942. november 26.: ki­rályi tanfelügyelő.

Szülők: Matavovszky Béla, Stróbl Franciska. Felesége: nagybányai Horthy Ka­talin, gyermekeik: István, Sándor.

1910­-ben telepedett le Győrben. A gimnáziumot Lőcsén és Sopronban végezte. 1883-­ban a budapesti Magyar Királyi Tudományegyete­men szerzett középiskolai tanári végzett­séget. 1884­-től Baranya megyei tanfelügye­lő, egy év múlva Tolna megyében teljesít szolgálatot. 1886-­tól Bereg megyébe helyez­ték át, 1892-­ben magyar királyi tanfelügyelő­vé nevezték ki. Az állami népiskolák szer­vezését tekintette legfontosabb feladatá­nak. A Bereg megyei Közművelődési Egye­sület titkára 11 évig. 1906-­ban Zólyom vár­megye tanfelügyelője. 1910-­ben vette át a győri tanfelügyelet vezetését. 1921-­ben ment nyugdíjba. Lakása a Zrínyi utca 30-­ban volt. – A győri köztemető XVI. parcellájában nyugszik.

(O. H. M.)

Művei

  • Tolnamegye tanügye. Beregszász, 1886.
  • Farsangi emlékek írásban és képekben. Beregszász, 1890.
  • Kisded­nevelés és népoktatás. H. n., 1904.
  • Emlékkönyv a breznóbányai állami ele­mi iskola új épületének föl­avatása alkal­mából. Besztercebánya, 1910.

Felhasznált irodalom

Tanügyi Értesítő. Győr, 1910. p. 3. – Új Ma­gyarság 1942. 29. sz. – HA Győr 930/1942.

Szakirodalmi rövidítések