Martonyi (1931-ig Martin) János Ferenc, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1910. március 5. – Szeged, 1981. május 10.: jogász, egyetemi tanár.

Szülők: Martin János Tamás, Jerfy Er­zsébet.

Születéskori lakhely: Opitz Ferenc u. 14. Középiskolai tanulmányait a buda­pesti Szent István Gimnáziumban, egyete­mi tanulmányait a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte (1927 –1931). 1932­-ben államtudományi, 1933-­ban kitüntetéssel jogtudományi doktorrá avatták. 1932–1933-­ban ösztöndíjasként közigazgatási jogot tanult a Sorbonne­-on. Hazatérése után a Vallás­-és Közokta­tásügyi Minisztériumban osztálytitkári be­osztásba került. Tudományos pályafutása a budapesti tudományegyetem Közigazga­tástudományi Intézetében kezdődött a Ma­gyary-­iskola tagjaként. 1940­-ben nyilvános rendkívüli tanárnak nevezték ki a kolozs­vári Magyar Királyi Ferenc József Tudomány­egyetem Állam­-és Jogtudományi Karának közigazgatási és pénzügyi jogi tanszékére. 1945­-től nyilvános rendes tanár a Magyar Királyi Szegedi Tudományegyetem Állam­-és Jogtudományi Karának közigazgatási és pénzügyi jogi tanszékén. 1945–1980 között tanszékvezető az államigazgatási és pénz­ügyi jogi tanszéken. 1947–1948­-ban és 1958 –1960­-ban dékán, 1952–1955 között a Sze­gedi Tudományegyetem rektorhelyettese. Az 1960­-as évektől több francia egyetem vendégelőadója, 1964­-től az Institut Inter­national des Sciences Administratives tag­ja. 1952­-ben az állam­-és jogtudományok kandidátusa, 1966-ban az állam­-és jogtu­dományok doktora. Főként az államigaz­gatás törvényességének kérdéseivel, az ál­lamigazgatási eljárási jog elméletének vizs­gálatával, valamint kulturális igazgatás­sal foglalkozott. Tankönyvet, jegyzetet írt. 1975-­ben Szegeden nemzetközi közigaz­gatástudományi konferenciát szervezett. Nevét négy monográfia, több tankönyv és mintegy 150 tanulmány fémjelzi. Megkap­ta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címet és a Munka Érdemrend arany fokozatát. Oktatói működésének 40., születésének 70. évfordulója alkalmából 1980-ban emlék­könyvet adtak ki tiszteletére.

(Sz. J.)

Művei

  • A közigazgatási bíráskodás és legújabbkori fejlődése. Bp., 1932.
  • A Coll. Hung. Szöv. zsebkve. Bp., 1939.
  • A közigaz­gatás jogszerűsége a mai államban. Bp., 1939.
  • Alkotmányfejlődéstan 1. r.: A népvándorlás és a kezdő középkor alkot­mányfejlődése. Szeged, 1947.
  • Állam­igazgatási határozatok bírói felülvizsgála­ta. Bp., 1960.
  • Magyar államigazgatási jog. (társszerző: Berényi Sándor, Szamel Lajos) Bp., 1978.
  • A bírói ítéletek in­dokolása. Szeged, 1979.

Felhasznált irodalom

KMKA II. p. 662–663. – Szücs István: Martonyi János = Jogtudományi Közlöny 1981/8. p. 706– 707. – Berényi Sándor: Dr. Martonyi János (1910–1981) = Állam és Igazgatás 1981/9. p. 821–822. – EEGYK p. 321. – SZA Győr 321/1910.

Szakirodalmi rövidítések