Mónus Imre

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Hódmezővásárhely, 1927. már­cius 30. – Győr, 1998. február 28.: könyv­táros.

Gimnáziumi tanulmányait Hód­mezővásárhelyen végezte. Győrött volt sor­katona, majd itt lett könyvkereskedő, ké­sőbb könyvtáros. Üzemi könyvtárakat szer­vezett, majd az SZMT Központi Könyv­tár igazgatója lett. 1977-­től a Rába-­gyár művelődéspolitikai titkára, majd 1987. évi nyugdíjazásáig a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese. A TIT Pan­non Egyesület és a TIT Városi Szervezet elnökségi tagja, az Olvasó Népért-­mozga­lom vezetőségi tagja volt, megszervezője és elnöke a Győr Városi Könyvtárban műkö­dő Németh László Irodalmi Körnek. Egyik kezdeményezője a Győri Életrajzi Lexikon elkészítésének, haláláig szerzője és szer­kesztőbizottsági tagja. Megyei könyvtári évei alatt a Kisalföldi Könyvtáros szerkesz­tője. Egy ideig a Műhely című folyóirat szer­kesztő-­rovatvezetője. Aktív előadó volt, tanulmányai jelentek meg a Magyar Könyvszemlében, a Győri Tanulmányok­ban, a Kisalföldi Könyvtárosban. Elkészí­tette a Győr eleste és visszavétele című bibli­ográfiát. Életművét 1997-­ben a város Győr Közművelődéséért-­díjjal ismerte el. – A győri köztemetőben nyugszik.

(G. F.)

Művei

 • Győr. (társszerző: Czigány Jenő) Győr, 1961.
 • A Győri Wilhelm Pieck Vagon-­és Gépgyár dolgozóinak könyvtári ellátottsága és olva­sási kultúrájának alakulása a felszabadu­lás óta. H. n., 1963.
 • A Győr környé­kéről bejáró dolgozók könyvtári tagságá­nak vizsgálata. H. n., 1966.
 • Ipari ta­nulók olvasásának és könyvtári tagságá­nak vizsgálata Győrött, 1966. H. n., 1966.
 • Kulcs a „Példatár a »Tájékoztató mun­ka« című tantárgyhoz” c. jegyzethez. Bp., 1966.
 • Példatár a „Tájékoztató mun­ka” című tantárgyhoz. Bp., 1966.
 • Szak­munkástanulók a szakszervezeti könyvtá­rakban. Bp., 1968.
 • A győri nyomdászok könyvtárának története. H. n., 1978.
 • Bibliológia és irodalom. Győr, 1994? – 10. Győri polgáristák, 1900–1944. Győr, 1995.
 • Dr. Bay Ferenc. Győr, 1997.
 • Győr elestének és visszavételének bibliográfiá­ja. Győr, 1999.

Felhasznált irodalom

Reggeli Délibáb 1995. november 18. – Győr hír­levél 1998/5. – Horváth József: Búcsú Mónus Imrétől = Kisalföldi Könyvtáros. 1998. p. 54–61. CSK – HA Győr 363/1998.

Szakirodalmi rövidítések