Máthéssy István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1540 – 1591. augusz­tus 14.: római katolikus püspök, a győri káptalan nagyprépostja.

1561-­ben Draskovich György bíboros titkáraként jelen volt a tridenti zsi­naton, itt szentelték pappá. 1563–1587 kö­zött lébényi apát, 1564­-től győri éneklő­kanonok, a következő évtől nagyprépost. 1582–1587 között egy időben viselte a csa­nádi püspöki címet és a leleszi prépost rang­ját. 1587-­ben váci püspökké nevezték ki. Határozottan kiállt a győri főkapitányok­kal szemben a káptalan földesúri jogainak és a városi lakosok védelmében. Teuffel fő­kapitány megkísérelte a városból eltávolí­tani, de kísérlete meghiúsult. A győri szé­kesegyházban temették el, ahol síremléke ma is látható.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Bedy Vince: Mátéssy István győri nagyprépost = GYSZ 1932. p. 263–275. – GYSZT p. 377. – Thullner István: Léláz. Bp. Száz magyar falu. Köpes Leó. 2000.

Szakirodalmi rövidítések