Liszthy János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nagyszeben, ? – Prága, 1577. március 5.: r. k. püspök.

Ifjú ko­rában Izabella királyné titkára volt. Ké­sőbb a Szapolyaiak szolgálatából Ferdi­nánd királyhoz pártolt. Ferdinánd király 1554. február 1­-jén két testvérével együtt nemességgel tüntette ki, és Erdélyben bir­tokot kapott. Felesége halála után, 1561­-ben papi pályára lépett. 1568­-ban veszp­rémi, 1572-­ben győri püspök lett. Ő volt az első, aki 1569­-ben a pozsonyi országgyű­lésen Miksa király és az egybegyűlt or­szágnagyok előtt magyar nyelven szóno­kolt. 1573­-tól főkancellárként működött I. Miksa király udvarában.

Miksa király ko­ronázásáról írott kis művében a koronázás szertartását írta le és magyarázta. Jelen­tősek Bonfini Historiájához írott jegyzetei. Több alkalmi latin verset írt, melyek akko­ri különböző kortárs könyvekben függelék gyanánt jelentek meg. Kéziratai a Nem­zeti Múzeumban találhatók.

Bécsben te­mették el.

(Ki. T.)

Művei

Műveit ismerteti: MKL, SZINY­NYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

Magyar Könyvszemle 1884. p. 267. – EICS p. 295. – GYA p. 45. – SZINNYEI – SDJ – MCS – Művészettörténeti értesítő XLII. 1993. 1–2. sz. p. 10–13.

Szakirodalmi rövidítések