Lenner Emil Antal, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Savnik, 1854. július 16. - Győr, 1929. október 12.: tanár, gimnáziumi igazgató.

Szülők: L. Fe­renc, Roxer Mária. Fe­lesége: Nikolay Terézia.

Középiskolai tanulmá­nyait Rozsnyón, Lőcsén, Nagyváradon, egyetemi tanulmányait Pes­ten végezte. 1877-ben Besztercebányán ta­nár, majd Körmöcbányán, később Kapos­várott dolgozott. 1889. október 4­-étől a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskola igaz­gatója. Az új főreáliskola az ő vezetése ide­jén épült, avatására 1893. október 4­-én ke­rült sor. 1898/99­-től tagja volt a Győr sza­bad királyi város Fiú Felső Kereskedelmi Iskola gondnokságának, utóbb a katolikus fiúinternátusénak és a révfalui Állami Elemi Népiskoláénak. Egy ideig elnöke az állami polgári leányiskola gondnokságá­nak. 1902-­ben fél éven át tankerületi fő­igazgató, s ugyanezen évben főigazgatói cí­met kapott. 1919. február 4­-éig töltötte be az igazgatói posztot. A millennium éve óta tagja volt Győr szabad királyi város tör­vényhatósági bizottságának, vezető egyé­nisége a szabadelvű hatvanhetes pártala­kulatnak, majd az Egységes Községi Pol­gári Pártnak, az utóbbinak elnöke. Utolsó lakhely: Vilmos császár út 8.

Volt ta­nítványai Lenner-­alapot hoztak létre, s az ifjúsági vívókör Lenner-­vándordíja is az igazgató nevét őrizte.

(Sz. J.)

Művei

  • A Győri Ma­gyar Kir. Állami Főreáliskola huszonkette­dik évi értesítője az 1894–95. tanévről. Győr, 1895.

Felhasznált irodalom

GYH 1911. máj. 30., 1929. okt. 15. – Travnik Jenő: Dr. Lenner Emil = A győri m. kir. áll. Révai Miklós Reáliskola értesítője az 1910/11. isko­laévről. Győr, 1911. p. 27–35. – Pálos Ede: Len­ner Emil méltatása = A győri m. kir. áll. Révai Miklós Reáliskola értesítője az 1922/23. isko­laévről. Győr, 1923. p. 14–16. – DH 1929. okt. 15. – Travnik Jenő: Dr. Lenner Emil = A győri m. kir. áll. Révai Miklós Reáliskola értesítője az 1929/30. iskolaévről. Győr, 1930. p. 46–47. – GYMKÁFM p. 78., 136., 141., 143., 167., 192., 217., 218. – HA Győr 712/1929.

Szakirodalmi rövidítések