Lengyel Alfréd, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1908. szeptember 5. – Győr, 1993. február 1.: levéltáros.

Szülők: L. Tivadar, Kűhne Paula Ilona.

Születéskori lakhely: Pálffy utca 29. Tanulmányait Győrött, majd a Budapesti Műegyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte. 1932-­ben került a városi levéltárba és könyvtárba. Levéltári szakmai tanfolyamokat végzett, 1940-­től megyei főlevéltáros. 1949-­ben elbocsátották. 1957­-től 1974­ig, nyugdíjba me­neteléig a Győri Állami Levéltár, majd jogutóda, a Győr-­Sopron me­gyei 1. sz. Levéltár igazgatója. Első tudo­mányos publikációját a Győri Szemlében közölte 1939­-ben. 1944­-től tagja lett a Kis­faludy Irodalmi Körnek. Máig nélkülözhe­tetlen könyvét (Pusztult falvak, eltűnt helynevek Győr megyében) 1944-­ben adta ki. Főként a középkort és a Bach­-korsza­kot kutatta. Tanulmányai, szövegközlései az Arrabonában, a Győri Tanulmányok­ban jelentek meg, amelynek szerkesztőbi­zottsági munkájában is részt vett. Tagja volt a TIT megyei történelmi szakosztályá­nak, a Történelmi Társulat Nyugat­-du­nántúli Csoportjának, a Megyei Honisme­reti Bizottság elnöki tisztét is betöltötte.

1975­-ben Pro Urbe Győr emlékérmet ka­pott.

1993-­ban posztumusz díszpolgárrá választották.

A győri köztemető díszsír­helyén nyugszik.

Művei

 • Munkaszervezés és munkabér. Győr, 1931.
 • Győr Város Közkönyvtára. Győr, 1939.
 • Győr Város Levéltára. Győr, 1939.
 • A győri városi közkönyvtár Streibig gyűjteménye. Győr, 1939.
 • XVII. századbeli magyar nyelvű levelek Győr Szab. Kir. Város Levéltárá­ban. Győr, 1940.
 • Győr vármegye és I. Lipót önkényuralma. Győr, 1940.
 • A bá­csai boszorkányper. Győr, 1941.
 • Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció. Magyaróvár, 1942.
 • Mosonmegye 1754-­ben igazolt nemes csa­ládjai. Magyaróvár, 1943.
 • Pusztult falvak eltűnt helynevek Győr megyében, 1000–1711. Győr, 1944.
 • A magyar job­bágyság felszabadulása, 1711–1848. Győr, 1948.
 • Győr 1848–1849­-es eseményei egy ismeretlen napló tükrében. Győr, 1961.
 • A győri zeneoktatás száz éve, 1862–1952–1962. Győr, 1962.
 • Győr megye történetének írásos emlékei: 1001–1918. Győr, 1965.
 • A Pécsi Királyi Akadémia története, 1785–1802. Pécs, 1967.
 • Az élet megindulása a felszabadulás után Győr­-Sopron megyében, 1945. (társszerző: Sáry István, Tirnitz József) Győr, 1970.
 • Győr megye tanácsköztársasági szer­veinek szociálpolitikája. Győr, 1970.
 • A Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár története, 1900–1975. (társszerző: Kulcsár Imre, Horváth Ottó) Győr, 1975.
 • Győr megye történetének írásos emlékei: 1919–1945. Győr, 1978.
 • Mozaikok Győr történetéből. Győr, 1983.
 • Eszterházy nádor magyarnyelvű levelei Győr megye levéltárában, 1711–1713. Győr, é. n.

(G. F.)

Felhasznált irodalom

Tanulmányok Győr és vidéke történetéből. Győr, 1978. p. 3–4. – Néma Sándor: Önkormányzati élet belülről: Beszélgetés dr. Lengyel Alfréddal = GYT 11. köt. 1991. p. 143–148. – „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” díjazottak 1993 = GYT 13. köt. 1993. p. 23. – Sáry István: Dr. Lengyel Alfréd (1908–1993) = Levéltári Szemle 1993/2. p. 98–99. – DISZ – SZA Győr 945/1908.

Szakirodalmi rövidítések