Lépes Bálint

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1570 k. – Győr, 1623. április 26.: r. k. püspök.

Győri polgárfi, apja a 16. század derekán városi esküdt. Tanulmányait Győrött, Nagyszombatban, Bécsben végezte. 1589­-től csornai prépost, 1593-­tól esztergomi kanonok, majd zólyomi és nyitrai főesperes. 1594­-től győri őrka­nonok. Győr török megszállása idején Sop­ronban a Szent Mihály-templom hitszóno­ka volt. 1600­-tól váradi nagyprépost, 1602-től aradi prépost és szalkai apát. 1604-­ben Hetesi Pethe Márton győri püspök Lengyelországba küldte követségbe. 1606­-tól címzetes tinini püspök és a királyi íté­lőtábla ülnöke. 1608­-tól veszprémi püspök, ugyanebben az évben nyitrai püspök lett. 1609­-től királyi kancellár. 1614­-ben a né­met fejedelmek linzi gyűlésén képviselte az országot. 1619­-ben a törökök által meg­szállva tartott Kalocsa érseki címét nyerte el, s még ugyanebben az évben győri püs­pökké szentelték. Mindkét méltóságot ha­láláig viselte. 1620­-ban Bethlen Gábor er­délyi fejedelemnél járt követségben. A szü­lető magyar barokk próza jeles képviselője volt.

(P. A.)

Művei

Műveit ismerteti: MÉL, MKL, SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

PNL – SZINNYEI – MVV p. 192. – GYSZT p.393–394. – SZIKLAY p. 149. – MÉL – SDJ p. 49. – Bán Imre: Eszmék és stílusok. Bp., 1976. p. 188–191. – Gecsényi Lajos: Városi önkormány­zat Győrött a XVII. században = Arrabona 22– 23. köt. Győr, 1986. p. 104. – Lukácsy Sándor: Szép magyar írásoknak mindeneket gyönyör­ködtető kertecskéje (1570–1623) = Kortárs 1992/8. p. 99–100. – UMIL

Szakirodalmi rövidítések