Dvornikovich Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Rohonc, 1655 k. – 1705. augusztus 31.: római katolikus pap, püspök.

Bölcseleti tanulmányait Nagyszombatban végezte 1677-ben, majd a zágrábi káptalan segítségével jogot tanult a bolognai egyetemen. Az egyházi és világi jogi tudományok doktora, a nagyszombati akadémia tanára. 1672-ben, 17 évesen, nagyszombati bölcseleti tanulóként, győri kanonoki stallumot kapott. A káptalani rangsorban: mesterkanonok 1672 –77, komáromi főesperes 1677–84, éneklőkanonok 1684–86, olvasókanonok 1686– 87, nagyprépost 1687–99 között. Általános püspöki helynök Széchényi György mellett 1684-től, csanádi püspök 1687-től, de Győrött maradt, mivel egyházmegyéje török hódoltsági területen feküdt. 1689-ben váci püspökké nevezte ki a király. Győri stallumáról azonban csak 1699. július 4-én mondott le, akkor költözött Vácra. A Rákóczi-szabadságharc idején Győrbe költözött vissza. – Végrendeletében nagyobb összeget hagyott a bolognai egyetemre, a zágrábi káptalanra és rohonci rokonaira.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 442.

Szakirodalmi rövidítések