Draskovich György, trakostyáni, br.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Érsekújvár, 1599. május 14. – Bécs, 1650. november 26.: győri r. k. püspök.

D. János horvát bán és Istvánfi Éva, a történetíró Istvánfi Miklós leányának fia.

Iskoláit a jezsuiták grazi gimnáziumában és egyetemén végezte, 1618-tól pedig a Collegium Germanicum Hungaricum növendéke volt Rómában. 1622-ben esztergomi kanonoknak nevezték ki. 1628-ban pécsi püspök, 1630-ban váci püspök és pozsonyi prépost lett. 1635-ben a jezsuiták támogatásával győri megyés püspök és Győr vármegye főispánja lett. Jezsuita kollégiumot alapított gimnáziummal együtt a pornói apátság javadalmából Sopron városában. 1637-ben a győri kollégium megnagyobbítása végett hét polgárházat adott a jezsuitáknak. Emiatt nyílt összeütközésbe került a győri székeskáptalannal. Az 1646. évi országgyűlés meghagyta, hogy a püspök a káptalan ügyébe ne avatkozzék, a megürült javadalmakat töltse be. Lippay érsek a nemzeti zsinaton elmarasztalta Draskovichot, és nagy összegű büntetésre ítélték. Püspöksége idején, 1636-ban alapították Szombathelyen a dominikánus templomot és kolostort. A győri székesegyház átépítését kezdeményezte 1639 és 1645 között. Egyházmegyéje számára összeállította az ún. Győri Ritualét a szertartások egységes elvégzésére.

(P. A.)

Művei

  • Műveit ismerteti: SZINNYEI, ERMK, MKL.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – Szabady Béla: Az ifjabbik Draskovich György győri püspök szerepe a soproni jezsuita koll. megalapításában = GYSZ 1932. 90–106. – Szabady Béla: Az ifjabbik Draskovich György győri püspöksége = GYSZ 1934. p. 159–163. – Szabady Béla: Draskovich György győri kanonokjai = GYSZ 1938. p. 10–37., 97– 126. – SDJ p. 51–52. – MKL

Szakirodalmi rövidítések