Bakics Pál laki

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1525 e. – Gara, 1537. október 9.: lovastiszt.

Szerb katona, aki 1525-ig török szolgálatban állt, majd Magyarországra menekült. II. Lajos király seregében harcolt, szolgálataiért nemességet kapott. 1526-ban királyi adományt nyert a felségárulás miatt elmarasztalt Héderváry Ferenc bán, nándorfejérvári főkapitány győri és szigetközi birtokaira. A mohácsi ütközet után rövid ideig Szapolyai János lovastisztje, azután I. Ferdinánd szolgálatában az esztergomi könnyűlovasság, 1528–1530 között a királyi naszádosok parancsnoka. Szulejmán szultán 1529. évi Bécs ellen vezetett hadjárata idején Győr mellett a rábai átkelés közben lovasaival megtámadta a török csapatokat. Ennek következménye volt a város ágyúzása és felgyújtása. 1530-tól Győrben állomásozott lovasaival mint a győri püspökség jövedelmeinek, így a győri várnak a zálogbirtokosa és parancsnoka. Elsőként viselte a huszárok főkapitánya címet. Zömében délszláv katonái rablásaikkal éveken át súlyos károkat okoztak a városban és környékén. 1537 őszén rövid ideig a szerb despota cím birtokosa. A törökök ellen a délvidéki Gara mellett vívott csatában esett el, fejét győzelmi trófeaként Isztambulba küldték. (Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Gecsényi Lajos: Győr városa 1526 után = Arrabona 18. köt. Győr, 1976. p. 195–221. – MCS 1. köt. p. 97–98. – Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. Bp., 1990. 3. köt. p. 440–441., 4. köt. 11., 18., 35., 155., 182., 229., 237., 415.

Szakirodalmi rövidítések