Bényi János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

1604 k. – Győr, 1659: római katolikus pap.

Huszonhét évesen került kanonoki sorba, 1631. december 28-án nevezték ki pápai és rábaközi főesperesnek. 1634 és 1638 között győri székesegyházi főesperes, majd püspöki helynök. Valószínűleg a püspökkel kiegyezést kereső kanonokok közé tartozott, ezért is kapta meg – igaz, csak pár hónapig – a kiközösített és stallumától megfosztott Nagyfalvi Gergely őrkanonoki székét 1638-ban. 1640-ben olvasókanonok, 1641-ben nagyprépost. Mint a győri káptalan vezetője összeütközésbe került a bécsi nunciussal. Mivel káptalan a jogait megvédte, a bécsi nunciatúrára idézték egy másik káptalani követtel együtt, s bebörtönözték. Királyi közbenjárásra kapta vissza szabadságát. 1646-ban III. Ferdinánd siklósi apáttá nevezte ki.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

DGYK p. 18–20. – GYSZT p. 42., 403., 409.

Szakirodalmi rövidítések